Inspekcja Weterynaryjna
Powiatowy
Inspektorat
Weterynarii w Lublinie

AAA
audiodeskrypcja

Polityka prywatności

 1. Zawartość i cele polityki prywatności
  Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych strony internetowej, znajdującej się pod linkiem www.piw.lublin.pl lub www.bip.piw.lublin.pl (dalej jako „Serwisem”).

  Naszym celem jest zapewnienie Państwu wysokiego standardu ochrony przekazywanych przez Państwa za pośrednictwem Serwisu danych, odpowiadającego normom wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) – dalej „RODO”.

  Pragniemy wskazać, że w Serwisie mogą zostać umieszczone linki do zewnętrznych serwisów internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za bezpieczeństwo danych, które przekazują Państwo serwisom zewnętrznym. Podczas odwiedzania zewnętrznych serwisów internetowych, zalecamy Państwu zapoznanie się z ich politykami prywatności.
 2. Informacje o administratorze danych osobowych
  Administratorem Państwa danych osobowych jest Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lublinie, Al. Spółdzielczości Pracy 3, 20-147 Lublin, REGON: 431029151, NIP: 9462171551.

  Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować korespondencyjnie, pisząc na wskazany powyżej adres lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, za pomocą skrzynki e-mail: lublin.piw@wiw.lublin.pl
 3. Zasady pozyskiwania danych osobowych
  Samo przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Państwa żadnych danych osobowych, jednak Państwa dane określające sposób korzystania z Serwisu mogą być przetwarzane za pośrednictwem zapisu logów serwera oraz plików cookies (jeżeli wyrazili Państwo zgodę na korzystanie z plików cookies za pośrednictwem ustawień stosowanej przeglądarki internetowej). Korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu będzie możliwe jedynie po udostępnieniu przez Państwa informacji koniecznych do prawidłowego działania danej usługi. Zmiana ustawień przeglądarki, skutkująca brakiem podania przez Państwa niezbędnych informacji, w niektórych sytuacjach może utrudnić korzystanie z usługi. Więcej informacji na temat plików cookies znajdą Państwo w rozdziale nr 5 pt. „Wykorzystywanie plików cookies”.

  Poza danymi przechowywanymi w logach serwera oraz pobranymi za pośrednictwem plików cookies, Użytkownik korzystający z Serwisu ma możliwość podania następujących danych:
  • imię i nazwisko
  • adres e-mail
  • numer telefonu
  • dane wskazane przez nadawcę wiadomości w polach składających się na treść wiadomości („Temat” oraz „Jak możemy Ci pomóc?”)
    
  Podanie adresu korespondencyjnego albo adresu poczty elektronicznej (e-mail) jest dobrowolne, ale konieczne, abyśmy mogli odpowiedzieć na zadane przez Państwa pytanie.
 4. Sposób wykorzystywania przetwarzanych danych
  Udostępnione przez Państwa, za pośrednictwem Serwisu, dane osobowe mogą zostać wykorzystywane do skontaktowania się z Panem/Panią (telefonicznego lub za pośrednictwem adresu e-mail), celem odpowiedzi na pytanie zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz ewidencjonowania korespondencji prowadzonej w formie elektronicznej, a także w celu uzyskania pomocy prawnej – jeżeli zajdzie taka konieczność (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
 5. Wykorzystywanie plików cookies
  W Serwisie wykorzystujemy pliki cookies, które system teleinformatyczny zapisuje na urządzeniu użytkownika (telefonie, tablecie lub komputerze, z którego Użytkownik łączy się z Serwisem). Zestawienie plików cookie wykorzystywanych w serwisie - z uwzględnieniem ich kategorii, nazwy, celu wykorzystywania oraz okresu ich przechowywania – znajduje się w tabeli.

  Pliki cookies (ciasteczka) to małe pliki tekstowe, które mogą być stosowane przez strony internetowe, aby użytkownicy mogli korzystać ze stron w bardziej sprawny sposób.

  Prawo stanowi, że możemy przechowywać pliki cookies na Państwa urządzeniu, jeśli jest to niezbędne do funkcjonowania Serwisu. W pozostałych przypadkach, potrzebujemy Państwa zezwolenia na ich wykorzystanie. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na przechowywanie na Państwa urządzeniach cookies, które nie są niezbędne do funkcjonowania Serwisu, prosimy o zablokowanie w ustawieniach Państwa przeglądarki internetowej, możliwości przechowywania cookies przez Serwis. O tym, jak to zrobić, mogą Państwo przeczytać między innymi na stronie https://pomoc.home.pl/baza-wiedzy/jak-wlaczyc-lub-wylaczyc-obsluge-plikow-cookies-w-przegladarce#chrome. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie z Serwisu będzie napotykać na utrudnienia.

  Mogą Państwo w każdym czasie cofnąć wcześniej wyrażoną zgodę na wykorzystywanie plików cookies oraz usunąć je ze swojej przeglądarki. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Pliki cookies zamieszczone w serwisie
  Nazwa Dostawca Typ Cel wykorzystywania Okres przychowywania
  Kategoria: Zabezpieczające
  csrftoken Administrator HTTP Ten plik cookies jest wykorzystywany w celu ochrony danych Użytkownika (np. danych, które użytkownik wprowadza do formularza kontaktowego). 6 miesięcy
  Kategoria: Preferencyjne
  Django_language Administrator HTTP Ten plik cookie służy do określenia preferowanego języka użytkownika i, jeśli to możliwe, odpowiedniego ustawienia języka na stronie internetowej. 6 miesięcy
  font_size Administrator HTTP Ten plik cookie służy do określenia preferowanego rozmiaru czcionki dla użytkownika i, o ile to możliwe, odpowiedniego ustawienia rozmiaru czcionki na stronie internetowej. 1 miesiąc
  theme_style Administrator HTTP Ten plik cookie służy do określenia preferowanego trybu kolorów użytkownika i o ile to możliwe, odpowiedniego ustawienia kolorów na stronie internetowej.                   1 miesiąc
  cookie_saved Administrator HTTP Ten plik cookie służy do zapamiętania faktu zapoznania się użytkownika z informacją o wykorzystywaniu przez Serwis plików cookies. 1 miesiąc
 6. Odbiorcy danych
  Państwa dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom współpracującym z nami takim jak dostawcy infrastruktury informatycznej (w tym usług hostingu i poczty elektronicznej), podmiotom świadczącym dla nas usługi obsługi prawnej, a także podmiotom uprawnionym do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa.
   
  Ponadto, w Serwisie wykorzystywane są narzędzia dostarczane przez firmę Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, takie jak Google Maps oraz wyszukiwarka. Narzędzia te zwiększają funkcjonalność Serwisu, jednakże korzystanie z nich jest związane z przetwarzaniem Państwa danych przez Google. Z uwagi na to, że część infrastruktury teleinformatyczna Google Ireland Limited znajduje się w USA, dane przetwarzane przez ten podmiot mogą być transferowane do Państwa trzeciego (tj. USA). Google Ireland Limited deklaruje zgodność transferu danych z wymaganiami RODO dzięki zastosowaniu standardowych klauzul umownych. Szczegółowe informacje na temat tego, jak Google używa danych z witryn i aplikacji, które korzystają z ich usług oraz w jaki sposób je zabezpiecza znajdą oraz Państwo w Polityce Prywatności Google, dostępnej pod adresem: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=pl
 7. Okres przechowywania danych
  Dane pozyskane podczas korzystania z serwisu przechowywane są przez czas niezbędny do zapewnienia użytkownikowi prawidłowego korzystania z serwisu oraz przeprowadzenia okresowej analizy poprawności działania serwisu.

  Przesłane do nas, za pośrednictwem formularza kontaktowego, wiadomości przechowujemy przez okres określony funkcjonującą w Inspektoracie instrukcją kancelaryjną, tj. co do zasady 5 lat od momentu zarejestrowania korespondencji.
 8. Uprawnienia osoby, której dane są przetwarzane
  Przysługują Państwu prawa:
  1. dostępu do przetwarzanych danych osobowych i uzyskania ich kopii;
  2. sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe;
  3. uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (z uwzględnieniem celów ich przetwarzania);
  4. prawo do przeniesienia danych osobowych - w sytuacji, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą; przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  5. prawo do usunięcia danych - w sytuacji gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie; osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania; dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
  6. prawo do ograniczenia przetwarzania danych - w sytuacji gdy osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych (na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych); przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania (do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą);
  7. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, którego dokonujemy, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi albo w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora.

  Jeżeli podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) – mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się w sposób zgodny z przepisami prawa. Jeżeli jednak uznają Państwo, iż dopuściliśmy się naruszenia, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Zmiany w Polityce prywatności
  Zasady określone w niniejszej polityce prywatności mogą być okresowo aktualizowane lub zmieniane poprzez zamieszczenie w naszej witrynie ich nowej wersji. Należy cyklicznie odwiedzać tę stronę, aby upewnić się, że są Państwo zapoznani z aktualnymi zasadami przetwarzania danych osobowych oraz stosowania plików cookies.
UWAGA! W trakcie korzystania z tej strony na komputerze użytkownika przechowywane są informacje (tzw. „ciasteczka”, ang. „cookies”), które pozwalają na dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb Użytkowników oraz zwiększenie bezpieczeństwa korzystania z niej. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez Użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania ze strony bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.